امروز: چهارشنبه، 8 بهمن 1399
چرادومینووب نگارراانتخاب نمودید؟
شایددرنگاه اول سوالی کلیشه ای وتبلیغاتی به نظرآید
ولی اینطورنیست امروزه برای داشتن نقشه راه به منظورارتقای کسب کاریکی ازقطب نمای رسیدن به قله موفقیت پرسیدن این سوال ازمشتریانتان همین سوال است

ازمدیرفروشگاه اینترنتی فارسی شاپ سوال شد
چرادومینووب نگارراانتخاب نمودید؟

چون حرف وعمل دومینووب یکی است وماننددیگران که فروش یک سرویس رااتمام کارمیدانند دراین گروه طراحی بدین گونه نیست ماهم اکنون حدود4سال باگروه دومینووب نگارهمکاری داشتیم وهمیشه دردسترس وپاسخگوهستندبه گونه ای است که ماوشماازدیدبنده یک خانواده هستیم وبااینکه درابتدا داشتن یک وبسایت را هیچ کمکی به ارتقای کسب وکارتجاری خود نمیدانستیم وتاثیرات آن راموثرنمی پنداشتیم ولی باگروه دومینووب نگاروسایتی که برایمان طراحی وتابه امروز پشتیبانی نمودندفکرنداشتن یک وبسایت را به هیچ عنوان درسرنداریم چون این وبسایت بسیارباعث ترقی وتوسعه کسب وکارماگردیدوامروزبه لزوم داشتن چنین وبسایتی ایمان داریم